Tornar Imprimir

Perfil del contractant

El perfil del contractant és l'eina a través de la qual es facilita als interessats, informació sobre l'activitat contractual dels òrgans de contractació, assegurant així la transparència i l'accés públic a la informació en aquesta matèria. 

La informació mínima continguda en el perfil del contractant serà la prevista en l'article 63.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

A partir del 9 de març de 2018, data de l'entrada en vigor de la Llei de Contractes del Sector Públic, els contractes de l'Ajuntament subjectes a la nova normativa, es publiquen en la Plataforma de Contractació del Sector Públic

Data de l'última actualització9 de febrer 2020
Tornar Imprimir